S.C. SEDK Concepts S.R.L., cu sediul social (fara posibilitatea la aceasta adresa de prezentare sau vanzare) in Bucuresti, Str. Rimnicul Valcea Nr.31, bl. 17A, ap. 99, sector 3, cod postal 031806 înregistrata la Registrul Comerțului sub Nr. J40/13599/2011, având CUI 29343562, este operator de date cu caracter personal nr. 22141.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Sedk numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Termeni din Regulamentului General (UE) 2016/679:

„Date cu caracter personal” reprezinta orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă intreaga operațiune sau operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea ori transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

„Operator” înseamnă persoana fizică/juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

„Parte terta” inseamna o persoana fizica/juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

SEDK Concepts S.R.L., prelucreaza datele personale în temeiul încheierii si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor. Scopurile colectarii datelor sunt dupa cum urmeaza: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.sedk.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de media, administrative, de dezvoltare, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal ati luat la cunoștință de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitătilor de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat,
- dreptul de a va adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de îicalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SEDK Concepts S.R.L., Bucuresti, Str. Rimnicul Valcea Nr.31 Bl.17A Sc.B Ap.99, în atentia responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email: sesizari@sedk.ro.

In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (poștala sau e-mail) care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, Sedk va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, S.C. Sedk Concepts S.R.L. se asigură ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

SOLUTIONAREA ONLINE A LITIGIILOR

A.N.P.C.